SPROSTOWANIEW nawiązaniu do informacji zamieszczonych na  portalu społecznościowym jednego z komitetów wyborczych w przedmiocie wskazywanych nieprawidłowości w udostępnianiu  świetlic wiejskich będących w formalnym zarządzie Gminnego Ośrodka Kultury pragnę wyjaśnić, co następuje :

W obecnym stanie prawnym Dyrektor GOK zarządza obiektem znajdującym się w jego władaniu oraz jest zobowiązany do ustalenia zasad związanych z jego należytym utrzymaniem, gwarantujących bezpieczeństwo, ład i porządek publiczny w szczególności
w odniesieniu do zachowań osób korzystających z danego obiektu. Omawiane zasady maja obowiązywać wszystkich, gwarantować równość i dostępność obiektu jednakową dla wszystkich zainteresowanych, jak również zapewniać realny obiektywizm w aspekcie  przekonań ideowych i politycznych zarządcy obiektu.

Mając na uwadze powyższe okoliczności stworzono przepisy dotyczące korzystania z omawianych obiektów użyteczności publicznej, określono zasady wynajmowania świetlic wiejskich oraz sytuacje w których ich wynajęcie wiąże się z poniesieniem odpłatności.  Omawiany „Regulamin  i cennik wynajmu świetlic wiejskich” został zatwierdzony przez Dyrektora Ośrodka Kultury w Radomierzycach i obowiązują od dnia 01.06.2017 r.

Zgodnie z pkt 10 wskazanej regulacji Świetlice (…) nie mogą być wykorzystywane do prowadzenia na ich terenie agitacji i wyborczej działalności politycznej.  Mając na uwadze w/w zapis w związku z informacjami podawanymi oficjalnie przez komitet, iż będzie to spotkanie o charakterze wyborczym Dyrektor GOK odmówił możliwości jego organizacji
w rzeczonej świetlicy wiejskiej, co wzburzyło niektórych mieszkańców.

Pragnę podkreślić, iż  w żadnym innym przypadku nigdy nie odmówiono mieszkańcom sołectwa możliwości skorzystania z bezpłatnego wynajmu świetlicy na potrzeby związane z realizacją spotkań zebrań wiejskich, rad sołeckich czy organizacją imprez kulturalnych organizowanych dla mieszkańców wsi.

Ponadto pragnę się również odnieść do zarzutu w przedmiocie wyznaczenia miejsc na plakaty wyborcze przez tutejszy GOK. W tej materii – kwestii wykorzystania przestrzeni na istniejących na terenie gminy słupach również obowiązują regulacje o randze przepisów prawa miejscowego a mianowicie Uchwała nr 337/14 Rady Gminy Zgorzelec z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie umieszczania reklam na budynkach, słupach ogłoszeniowych, gminnych słupach oświetleniowych, tablicach ogłoszeń, innych obiektach i urządzeniach komunalnych z wyłączeniem nieruchomości niezabudowanych i dróg gminnych oraz pobierania z tego tytułu opłat. Zatem to Rada Gminy określiła zasady dotyczące m.in. umieszczania treści informacyjnych  m.in. na słupach ogłoszeniowych (..) a także pobierania z tego tytułu opłat, w tym uregulowała materię dotyczącą podziału przestrzeni słupa ( pkt 2.)  w zakresie zamieszczanych treści (1/4 część urzędowa, część przeznaczona na płatne umieszczanie informacji i pozostała część przeznaczona m.in. na bezpłatne umieszczanie plakatów wyborczych poszczególnych komitetów). W/w regulacje stanowią  przepisy prawa miejscowego i obowiązują na terenie całej gminy i GOK jako jednostka organizacyjna gminy nie jest władna do łamania tego typu regulacji ustanowionych przez organ uchwałodawczy.

Treść powyższych regulacji jest dostępna na stronie internetowej GOK oraz na stronie podmiotowej BIP w/w jednostki.


Gminny Ośrodek Kultury w Zgorzelcu z/s w Radomierzycach

Radomierzyce 40
59-900 Zgorzelec

sekretariat@gokzgorzelec.pl tel./fax (75)77 525 59
NIP: 615-18-14-399